جهت مشاهده برنامه عملیاتی و استراتژیک  و زمینه فعالیت مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اینجا کلیک کنید.